Seznam projektů

Voda

· Úprava vody

· Úpravna vody

· vodovod

· Čistírna průmyslové odpadní vody

· Vodní elektrárna

· Malá vodní elektrárna

...........................................

Protipovodňová ochrana:

· Revitalizace a úprava toku, poldry, jezy, malé vodní nádrže, hráze

· Sanace lesních cest, svážnic, přibližovacích linek, strží, odrážek

· Vodozádržné opatření (prehrádzky, záchytné a vsakovací pásy)

· Protipovodňová ochrana pro: obce, města, dopravní komunikace, lesy, p

. pole, louky, čističky vod, benzinové čerpací stanice, vodárenské objekty,

  . ochrana před škodami z povodní

  . systém včasného varování před povodněmi, požáry

     a jinými mimořádnými událostmi

...........................................................................


Alternativní technologie pro využití energie slunce

  · Solární termické systémy na předúpravu TUV s podporou do vytápění

...................................................................................................................................

Úsporné zdroje energií

  · Tepelná čerpadla

  · Rekuperace a řízené větrání

..........................................................