Životní prostředí

Co vlastně znamená v dnešní době často používaný pojem životní prostředí?

Denně se setkávám s mnoha lidmi, kteří si pod tímto pojmem dokáží představit pouze ochranu přírody. Pokud se jich zeptám, co do té přírody podle nich patří, odpoví stroze: „ No přece, rostliny, stromy, květiny, voda, půda, prostě příroda.“ Někteří ještě přidají zvířata. A co my lidé? My nepatříme do přírody? Právě z tohoto důvodu jsem se rozhodla napsat článek o tom, co vše se může skrývat pod pojmem ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Nejdříve bych ráda uvedla několik odborných definic, které se můžete dočíst zde: http://www.enviweb.cz/eslovnik/269


Anglický ekvivalent životního prostředí: environment

Pro pojem životní prostředí existuje několik definic. Nejznámější z nich jsou:

1) definice dynamická od norského profesora Wika, přijatá na konferenci UNESCO v Paříži v roce 1967:

"životní prostředí je ta část světa, se kterou je živý organismus ve stálé interakci, to znamená, kterou používá, mění a které se musí přizpůsobovat",

2) definice tbiliská přijatá na konferenci v Tbilisi v roce 1979:

"životní prostředí je systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou, anebo mohou být s uvažovaným organismem ve stálé interakci",

3) definice uvedená v našem zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

"vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména: ovzduší, voda, horniny, půda, organismy. ekosystémy a energie",

4) definice uvedená v normě ČSN EN ISO 14001:

"prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy".


Již z těchto definic je jasné, že do životního prostředí můžete schovat vše. Česká a Slovenská asociace životního prostředí tedy představuje prostor pro zlepšení všeho, co nás obklopuje. Zabývá se především prostředím, ve kterém žijí lidé, zvířata i rostliny.

Životní prostředí je pro člověka velice důležité. Podle toho v jakém je stavu, se člověk může cítit dobře nebo naopak špatně. Zlepšením životního prostředí zlepšíme i kvalitu svého života. Každý z nás má o svém životním prostředí jiné představy. Lidé mají různé životní hodnoty.

Co tedy můžeme ve svém okolí změnit? Co Vás rozčiluje nebo naopak dokáže potěšit? Zamyslete se nad tím a pojďte s námi změnit své životní prostředí!!

Česká asociace životního prostředí se snaží pomoci zatím v těchto oblastech:

·         rozvoj vzdělávání a výchovy v oblasti zlepšení kvality životního prostředí

·         výzkum a informační služby v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí

·         ochrana životního prostředí a ochrana zdraví obyvatelstva

·         služby na podporu regionálního rozvoje a zaměstnanosti

·         spolupráce na bázi dohod s podnikatelskými subjekty

Prostřednictvím projektů, organizovaných konferencí, workshopů, seminářů, kurzů, školení, diskusí, výstav, publikační a poradenské činnosti aktivně přispívá ke zlepšení kvality životního prostředí.

Jsme vhodnými žadateli pro dotace, jak z fondů EU, tak i pro granty podporované různým institucemi.

Záleží pouze na lidech, jakou oblast životního prostředí zkusíme zlepšit. Nezáleží na tom, jaké máte vědomosti nebo vzdělání. Existuje mnoho organizací, které dokáží pomoci uskutečnit vaše představy. A jednou z nich jsme i my.

 

                                                                                                                                                                                                                           Bc. Martina Langová

                                                                                                                                                                                                                            manažerka ČASŽP

www.caszp.cz

Literatura:

Remtová, K.: Strategie podniku v péči o životní prostředí, Dobrovolné nástroje, VŠE Praha 2006, ISBN 80-245-1086-3

Reichholf, J.: Životní prostředí, Ekologie lidských sídel, Ikar Praha 1999, ISBN 80-7202-503-1

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem k použití