Šumavské ekoinfocentrum

 
 
 
 
Vize a poslání

Posláním Šumavského ekoinfocentra je: vytvářet a rozvíjet prostor pro nové poznání
a tvorbu ekologickýchi kulturních hodnot Šumavy, směřujících k harmonii vzájemného
propojení člověk - příroda.
V porovnání se standardními Infocentry jsou přidanými hodnotami Ekoinfcentra:
- krásná umělecká jinakost
- informovanost o regiónu Šumava
- dovednost
- vysoká odbornost
- poradenská a lektorská praxe
- spolupráce špičkových lektorů a partnerů
- propojeni akademické půdy s praxí
- praxe v podnikání a v řízení na všech úrovních
Výstupní hodnoty: ekológie, dlouhodobost, zdraví
Naše základní stratégie je :
1. Vytvoření pracovních míst,
2. Budování značky Šumavské Ekoinfocentrum,
3. Navazování přeshraničních kontaktů a partnerství,
4. Budování eko partnerství,
5. Špičková odborná úroveň,
6. Vysoká přidaná hodnota,
7. Vydávání vlastního časopisu,
8. Zpřístupňovat umění a znalosti členů České asociace životního prostředí,
9. Udržitelný rozvoj, 
Zřizovatelem a zastřešujíci organizací Šumavského ekoinfocentra
je Česká asociace životního prostředí.
http://www.caszp.cz/
Sídlo Ekoinfocentra je ve měste Vimperk
Našimi partnery v oblasti ochrany a obnovy životního prostředí a enwironmetálneho
vzdělávání jsou:
Slovenská asociace životního prostředí, Bratislava, Malacky, Martín.
http://www.saszp.sk/
Dětské centrum Šumavous, Vimperk
http://www.sumavous.cz/index.php/detske-centrum
Evropská asociace životního prostředí, Londýn, ČR - zámek Úsobí: http://www.zamekusobi.cz/
https://www.facebook.com/EuropeanAssociationOfEnvironmental/?fref=ts
Vzdělávací cenntrum Slovenskej asociácie životního prostředí, EkoSophia, Košice, Banská Bystrica
http://andrea-klimkova-ekosophia-saszp.webnode.sk/
Česko - slovenský klastr pro inovativní a zelené technologie, Brno, Trnava