Stanovy

                         Stanovy České asociace životního prostředí   

Česká asociace životního prostředí / ČASŽP z.s / je odborné společnství fyzických a právnických osob - nevládní výběrová organizace založená na základě zákona č. č. 89/2012 Sb., jehož členy se mohou stát sdružení a živnostenská společenstva, podnikající fyzické a právnické osoby, instituce a fyzické osoby se zájmem v oboru a jejichž činnost souvisí, nebo může být využita v oblasti ochrany a obnovy životního prostředí. Poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, jako:  - rozvoj vzdělávání a výchovy v oblasti zlepšení kvality životního prostředí - informační služby voblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí - ochrana životního prostředí a ochrana zdraví obyvatelstva - služby na podporu regionálního rozvoje a zaměstnanosti - spolupráce na bázi dohod s podnikatelské subjekty 

Prostřednictvím projektů, organizovaných konferencí, workshopu, seminářu, kurzu, školení, diskusí, výstav, publikační a poradenské činnosti aktivně přispívá ke zlepšení kvality životního prostředí. Má celorepublikovou působnost. Nevyvíjí žádnou politickou, nebo náboženskou činnost.

Poslání a cíle asociace

 Poslání: Vytvářet a rozvíjet prostor pro nové poznání a tvorbu ekologických i kulturních hodnot směřujících k harmonii vzájemného propojení člověk - příroda.
Spojovat lidi i organizace ve společné úsilí směřující k environmentální odpovědnosti. 
I. Cíle     
Vytvářet prestižní podmínky k získávání nových členů asociace.
Prezentovat a zpřístupnit vrejnosti znalosti, uměleckou jinakost a dovednost členu asociace.     
Vytvářet prostor a předpoklady pro odborné profesní uplatnení se svých členu v souladu s jejich představy a  ambicemi.     
Budování eko partnerství,     
Budovat a rozvíjet ekologické i morální hodnoty,     
Prosazovat ekologický aktivizmuz,     
Budovat a rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany přírody a životního prostředí,     
Spolupráce s nadacemi, splolky, zainteresovanými resorty, institucemi a nevládními organizacemi v ČR  i v zahraničí.     
Chránit hospodářské a právní zájmy členu asociace.     
Provozovat interdisciplinární ekoprojekt Šumavské informační a vzdělávací Ekoinfocentrum - vícegenerační  centrum vzdělávání, odpočinku a zábavy v přírodě, s ekologickým a společenským kontenxtem.     
Udržitelný rozvoj,     
Budování značky ČASŽP.

1/ Eko vzdělávání 

a. Dětské Ekocentrum    
- program Návrat škol do přírody,- program Terapie přírodou,    
- praktická připrava děti na ekologické povolání a povolání zaměřené na ochranu a obnovu přírody,    
- programy využití času děti v přírodě spojené se vzděláváním, zábavou a s odpočinkem,    
- výchova a vzdělávání dětí a mládeže k ochraně přírody a životního prostředí    
- řešení praktických úkolů zaměřena na zlepšování životního prostředí.    
- organizovaní přírodovědných zájmových aktivit a soutěži v tvorbě ekologických projektů,   
- příprava a provádění vzdělávacích programů a projektů pro děti a mládeže s využitím vlastních
  metodických příruče a pracovních pomůcek,
- dětské ekodílny,
- soutěže, kvízy, sportovní hry děti,    
Spolupráce s organizacemi a institucemi zabývajícími se mimoškolní činností děti.

b/ Vzdělávací a poradenské centrum:    
organizování a pořádání populárně naučných, osvětových, vzdělávacích a informačních konferenci
a seminářů    
- o ochraně a obnově přírody    
- o zdravem životní styl,    
Spolupráce špičkových lektorů a partnerů.    
Poradenská a konzultační činnost pro ekologické podnikání.

2/ Informační aktivity    

Newsletter Ekoinfocentra,    
Informační služby    
- v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí,    
- o činnosti asociace
  prostřednictvím vlastní internetové stránky vlastního internetového časopisu,
  na sociálních sítích,
  v médiích,
​  v rozhlase,
  v regionálních TV,    
Stále a mobilní expozice prác členu asociacie    
Regionální informační informace    
- o památksvh a přírodních krásách Šumavy,    
- o kulturních a sportovních akcích včetně jejich spoluorganizácie, 

3. Služby    

Nabídka, distribuce a prodej upomínkových předmětů zhotovených členmi asociace,    
Nabídka inzerce pro partnery v asociačních novinách a bulletinech.    
Prodej: knihy, příručky, mapy, CD,    
Pořádání konferencí, seminářů, workshopů, výstav o životním prostředí.    
Zprostředkování obchodů a kontaktů v eko oblasti,    
Předprodej vstupenek na ekologické a také kulturní akce,    
Zprostředkování a výkon průvodcovských služeb,    

Ekoturistika:    
- budování eko partnerství,    
- navažování přeshraničních kontaktů a partnerství,    
- poznávání zemí, památek, zvyků a lidí,     
- aktivní cestování, pohyb a pobyt v přírodě,    
- organizovaní výmenných zájezdů děti členu České asociace a Slovenské asociace životního prostředí    

Kultura a příroda:    
Organizace kultúrnych- hudebních akcí :
- výchovně vzdělávacích koncertů a festivalu zaměřených na kulturní, uměleckou, 
  hodnotovou a ekologickou výchovu dětí a mládeže,    
- talentových soutěží: Jaký máš talent?    
- výstav Umění a životní prostře

4/ Publikační a ediční činnost 
  
 
Vydávání    
- vlastního časopisu,    
- tiskovin ve svém oboru,    
- informačních letáku,    
- prezentačních CD a jiných nosiču 

5/  Propagační aktivity     

Propagace aktivit asociace prostřednictvím vlastní internetové stránky,
sociálních sítí, v médiích, v rozhlase a v regionálních TV.     
Nabídka, výroba, distribuce a prodej propagačních výrobku a materiálů,     
Vizualizace aktivit asociace 

6 / Příhraniční spolupráce 
 
   
Navazování přeshraničních kontaktů a partnerství,     
Realizace přeshraničních projektů.

 

I. Členství a vznik členství v ČAŽP z.s.

I. Řádné členství
​   - individuální
​   - čestné
​   - firemní
   - spolkové

Řádným členem se může stát
​- každé sdružení či živnostenské společenstvo a pod., založené podle zákona č. 89/2012 Sb.,
​  občanského zákoníku v platném znění, které se stává spolkovým členem,
- fyzická osoba - individuální člen,
- nebo podnikající fyzická a právnická osoba - firemní člen, pokud souhlasí s předmětem,
​  cílem a účelem ČAŽP z.s. a zaváže se dodržovat všechny povinnosti řádného člena.

II.Vznik řádného členství v ČAŽP z.s.

1. Žádost o členství musí být podána písemnou formou k rukám Rady ČAŽP z.s.
2. Žadatel je povinen
    - podat o sobě pravdivé informace a k žádosti o přijetí
​   - přiložit výpis z živnostenského  rejstříku (podnikající fyzická osoba ),
​     z obchodního rejstříku právnická osoba),
  - uznat bez výhrady stanovy  ČAŽP z.s.,
​  - uhradit vstupní poplatek a platit pravidelně roční příspěvky ve stanovené lhůtě.
3. Žadatel o členství je povinen přiložit k žádosti o přijetí doporučení dvou
​    garantů z řad členů ČAŽP z.s..
4. Přihlášky nových členů posuzuje a projednává Rada ČAŽP z.s, která o svých r
​    ozhodnutích informuje valnou hromadu.
5.Členem se může stát sdružení, instituce, právnická a fyzická osoba, občan.
6. Všichni, kdo sympatizují s předmětem a cíly ČAŽP z.s..

III. Čestné členství v ČAŽP z.s.

1. Čestné členství se uděluje jako projev úcty
2. Na čestné členy se nevztahují práva a povinnosti podle stano

IV. Zánik členství v ČAŽP z.

1. Vystoupení člena z ČAŽP z.s..
​    Písemné oznámení o vystoupení člena z ČAŽP z.s. adresuje člen Radě ČAŽP z.s.. 
​    Členství v ČAŽP z.s. zaniká  dnem doručením oznámení
​2. Úmrtím člena – fyzické osoby.
​3. Zánikem člena – právnické osoby
​4. Vyloučením člena
​    Člen může být z ČAŽP z.s. vyloučen, pokud se zjistí, že uvedené informace neodpovídají pravdě 
    nebo jsou úmyslně neúplné.
​   Člen se může proti vyloučení odvolat k valné hromadě. 
​   O vyloučení člena na základě porušení povinností člena ČAŽP z.s. nebo jednání proti zájmům
​   ČAŽP z.s. rozhoduje Rada ČAŽP z.s..
​   Členství v ČAŽP z.s. zaniká dnem rozhodnutí Rady ČAŽP z.s.
5. Zánikem ČAŽP z.s
​    Zánikem členství zaniká právo užívat ochrannou známku ČAŽP z.s., označení člen ČAŽP z.s.
    a ostatní práva člena.

V. Práva a povinnosti členů ČAŽP z.s.

A. Každý člen ČAŽP z.s. má stejná práva.

    Má právo:
​    1 Na aktivní ochranu svých obchodních zájmů, pokud jsou tyto v souladu se stanovami ČAŽP z.s..
​    2. Může uplatnit nárok na pomoc při řešení konkrétních problémů mezi členy a úřady
​    3. Volit a být volen do orgánů ČAŽP z.s.
​    4. Má jeden hlas bez ohledu na velikost nebo množství poboček
​    5. Být alespoň 1x za rok seznámen s revizní zprávou ČAŽP z.s.
​    6. Aktivně se podílet na činnosti Rady ČAŽP z.s., účastnit se akcí v Evropské unii i v ostatních státech
​    7. Používat vedle svého označení název „Člen České asociace životního prostředí“ nebo „
​       Člen ČAŽP z.s. a ochrannou známku ČAŽP z.s.

B. Člen má povinnost:
​    1. Dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutím valné hromady a Rady ČAŽP z.s.
​    2. Platit členské příspěvky
​    3. Aktivně se podílet na plnění úkolů ČAŽP z.s.
​    4. Propagovat cíle a úkoly ČAŽP z.s. a vědomě nepoškozovat pověst ČAŽP z.s..
​    5. Oznámit Radě ČAŽP z.s. změny(adresy, změnu společníků, vedení, odhlášení, 
        změnu struktury atd.).
​    6. Člen asociace souhlasí se zpracováním svých údajů z členské přihlášky ze strany asociace
​        a se zasíláním elektronických informací od ČAŽP z.s.v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.,
​       o některých službách informační společnosti a zpracováním a užitím poskytnutých osobních
​       údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro obchodní a marketingové účely
​       ČAŽP z.s.a informací o službách a produktech třetích stran, které jsou s ČAŽP z.s.ve smluvním
       vztahu.
​       Člen asociace poskytuje tyto údaje dobrovolně a je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat..
​       Má rovněž právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění
​       vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci jeh udajů.

VI. Orgány ČAŽP z.s

A. Orgány ČAŽP z.s. jsou:

1. Valná hromada
2. Rada ČAŽP z.s.

B. Orgány ČAŽP z.s. mohou k zajištění své činnosti vytvářet odborné sekce.

C. Volby v rámci ČAŽP z.s. a způsob hlasování určuje schválený volební řád, který odsouhlasí valná hromada.

VII. Valná hromada

A. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČAŽP z.s.
B. Do pravomoci valné hromady patří zejména:
​    1. Rozhodovat o základních otázkách, programu a činnosti ČAŽP z.s.
​    2. Přijímat a měnit stanovy
​    3. Volit a odvolávat prezidenta a dva viceprezidenty, členy Rady ČAŽP z.s.
​    4. Projednávat a schvalovat zprávy Rady ČAŽP z.s. o činnosti ČAŽP z.s
​    5. Rozhodovat 2/3 většinou o zániku asociace a likvidaci majetku, když nebude přecházet na
        právního nástupce
​    6. Projednávat a schvalovat zásady hospodaření ČAŽP z.s. a rozpočet ČAŽP z.s. na běžný rok
​    7. Projednávat a schvalovat výsledky hospodaření ČAŽP z.s. za uplynulý rok
​    8. Stanovit hlavní úkoly asociace
​    9. Potvrzuje či ruší rozhodnutí Rady ČAŽP z.s. v otázkách řádného členství
​  10. Potvrzuje ve funkci manažera ČAŽP z.s. na příslušné volební období
C. Valnou hromadu svolává Rada ČAŽP z.s. podle potřeby, nejméně však 1x ročně.
D. Mimořádná valná hromada musí být svolána na požadavek alespoň 1/3 členů ČAŽP z.s..
E. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina oprávněných
​    účastníků zapsaných do prezenční listiny.
​    Rozhodnutí valné hromady je  schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných
F. Rozhodnutí valné hromady je závazné pro členy, řádné členy i čestné členy ČAŽP z.s. agány ČAŽP z.s.

VIII. Rada ČAŽP z.s.

A. Rada ČAŽP z.s.  řídí činnost ČAŽP z.s. mezi zasedáními valné hromady.
​    Rad má 3 členy, kteří jsou voleni valnou hromadou na dobu 10ti let.
​    Její volební období však neskončí dříve, než je zvolena rada nová. 
​    Opětovné zvolení je možné.

První členy Rady ČAŽP z.s., prezidenta a dva viceprezidenty, volí přípravný výbor ČAŽP z.s..

1. Zřizuje a ruší funkci manažera a jmenuje ho. 
​    Manažer pak řídí a zodpovídá za každodenní provoz ČAŽP  z.s., realizuje úkoly, které mu uloží
​    Rada ČAŽP z.s. a zabezpečuje hospodaření ČAŽP z.s. a plnění všech povinností stanovenými
​    právními předpisy. 
 2. Pro potřeby členů ČAŽP z.s. zřizuje a ruší odborné šetruktúry a komise
​ 3. Nejméně 1x do roka svolává valnou hromadu a připravuje podklady pro její jednání
 4. Rada rozhoduje o přijetí nových členů ČAŽP z.s.
​ 5. Rada ČAŽP z.s.  je řídícím orgánem asociace, za svou činnost odpovídá valné hromadě. 
​    Rada se schází minimálně tři tkrát ročně. 
​    Jednání rady může být uskutečněno s využitím prostředků komunikace na dálku.
​ 6. Rada ČAŽP z.s. koordinuje a řídí činnost ČAŽP z.s. vyjma věcí spadajících do výlučné
​     působnosti valné hromady
​ 7. Rada ČAŽP z.s. rozhoduje o vzniku či zániku členství.
 
B. Veškeré odborné a obchodní (externí i interní) informace přenáší neprodleně na členskou základnu.

C. Rada ČAŽP z.s. může v období mezi valnými hromadami v případě potřeby kooptovat
     maximálně dva členy.
    Tato kooptace musí být schválena bezprostředně následující valnou hromadou

D. Rada ČAŽP z.s. může jmenovat zasloužilého člena asociace čestným prezidentem,
​    čestným viceprezidentem, nebo čestným členem asociace.
    O tomto jmenování informuje valnou hromadu. Čestný člen asociace se může zúčastnit valné hromady,
​    čestný prezident a čestný viceprezident se mohou zúčastňovat valné hromady a jednání
​    Rady ČAŽP z.s. s hlasem poradním

IX. Prezident  a viceprezident ČAŽP z.s.

A. Statutární orgán:  Prezidentka asociace:

     Aneta Švecová
​     dat. nar.:7.1.1984
​     r. č.: 845107/1222
​     adresa: Mírová 406 Vimperk 38501 

     Den vzniku funkce: 22.5.2017

B. Prezident ČAŽP z.s. zastupuje asociaci navenek a jedná jejím jménem
C. Prezident asociace svolává a řídí jednání Rady ČAŽP z.s. a vykonává další činnost,
​    kterou mu stanoví usnesení valné hromady nebo Rady ČAŽP z.s
D. V době nepřítomnosti a ná základe dohody zastupuje prezidenta viceprezident:

     Ing Peter Repčík
​     dat. nar. 8.XI.1948
​     r.č : 481108/ 157
​     adresa: Vimperk, ul.1.máje 286

E. Podepisování za ČAŽP z.s. se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu ČAŽP z.s.
​    připojí svůj vlastnoruční podpis prezident, nebo viceprezident.

F. Vybrané funkce asociace
​    a.  prezidnetka asociace:  Aneta Švecová
​    b. 1. viceprezident:  Ing Peter Pepčík
​    c. 2. viceprezident:  Ing Jaromír Polák
​    d. manažer:  Ivana Rajniaková
​    e. ekonomika, finance: Anna Hrachovcová
​     f. logistika: Stanislav Hubáček

9. Vybrané struktúry asociace
​    a. Centrum vzdělávání
​    b. Centrum umeni a kultúry
​    c. Ochrana a obnova životního prostředí
​    d. Publikační a ediční činnost
​    e. Informační činnost
​    f. Služby
​    g. Dětské Ekocentrum

X. Hospodaření ČAŽP z.s

A. Hospodaření ČAŽP z.s. se řídí obecně platnými právními předpisy  České republiky.
B. Finanční prostředky získává:

1. Jednorázové vstupní příspěvky
2. Ročné příspěvky členů
3. Sponzorské príspevky
4. Výnosy z publicistické,vydavatelské činnosti
5  Výnosy ze vzdelavaci, konzultační, poradenské, lektorské a jiné odborně přílušné činnosti, 
6. Poskytované služby
7. Dobrovolných dary a podpory
8. Dotační tituly
. Hospodářska činnost

XI. Sídlo asociace je:  Vimperk, Náměsti Svobody 29

XII.  Zánik ČAŽP z.s.

A. Dobrovolným rozpuštěním
B. Pravomocným rozhodnutím Krajského soudu České Budějovice o rozpuštění ČAŽP z.s.

V případě zániku rozhodne o způsobu vypořádání a závazků ČAŽP z.s. valná hromad

XIII. Platnost Stanov

Tyto stanovy nabýli platnosti dnem schválení valnou hromadou a změny musí být zaregistrovány
na Krajskem soude České Budějovice

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨