Přeshraniční spolupráce

Cíl Evropská územní spolupráce

Usiluje o podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů.

V České republice pod něj spadají všechny regiony a prostředky lze čerpat z devíti operačních programů.

info :

Cílem programů přeshraniční spolupráce je podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území prostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu. Budou posilovány vzájemné hospodářské, společenské a kulturní vztahy, společná péče o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování flexibilního trhu práce.

Specifickými cíli programů přeshraniční spolupráce jsou:

  • rozvoj místního podnikatelského prostředí a rozvoj cestovního ruchu vpříhraničí;
  • posilování dostupnosti dopravy a informačních a komunikačních sítí;
  • ochrana životního prostředí, podpora obnovitelných zdrojů energie, předcházení vzniku ekologických a technologických rizik;
  • rozvoj měst a venkova;
  • ozvoj spolupráce, podpora vzdělání, výzkumu a vývoje, kultury, podpora integrace trhu práce a sociálního zařazení a podpora malých místních iniciativ, socioekonomických aktivit s cílem podpořit projekty typu " people to people".

Řídicím orgánem operačních programů přeshraniční spolupráce je Ministerstvo pro místní rozvoj.

V rámci programů přeshraniční spolupráce budou podporovány bilaterálně, vždy s příslušnou partnerskou zemí, dohodnuté priority zajišťující společná řešení ve stanovených oblastech (konkrétní vymezení bude součástí každého operačního programu).