Představení asociace

 

Příroda je proti nám ve výhodě, může existovat bez nás, my bez ní zahyneme! „

Jaromíra Kolářová

 

Úvod: Představení České asociace životního prostředí.

Sdružení s názvem Česká asociace životního prostředí je odborné společenství fyzických a právnických osob - nevládní  výběrová organizace založená na základě zákona č. 83/1990 Sb.

Česká asociace životního prostředí poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, jako:

 1. rozvoj vzdělávání a výchovy v oblasti zlepšení kvality životního prostředí
 2. výzkum a informační služby v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí
 3. ochrana životního prostředí a ochrana zdraví obyvatelstva
 4. služby na podporu regionálního rozvoje a zaměstnanosti
 5. spolupráce na bázi dohod s podnikatelskými subjekty

Prostřednictvím projektů, organizovaných konferencí, workshopů, seminářů, kurzů, školení, diskusí, výstav, publikační a poradenské činnosti aktivně přispívá ke zlepšení kvality životního prostředí.Co podpořilo úvahu založit asociaci?

V uplynulém programovém období 2006 - 2013 nebyly téměř žádné soukromé subjekty - firmy, tzv. oprávněnými žadateli dotací z fondů EU na jejich činnost a projekty.

Abychom mohli získat dotace na investičně náročné projekty např. protipovodňové ochrany pro města a obce, bylo nutné založení nového a takového právního subjektu, který je oprávněn zpracovat projektové žádosti o dotace z fondů EU - v našem případě šlo o založení asociace.

Asociace, jako právní subjekt je tzv. oprávněným žadatelem dotací.

Po konzultacích jsme dospěli k názvu Asociace životního prostředí.

Takový název nám umožňuje téměř neomezenou orientaci na tvorbu vzdělávacích a také investičních projektů zaměřených na ochranu, obnovu a zkvalitnění životního prostředí, včetně protipovodňových opatření.

Z uvedeného důvodu jsme před více než dvěma lety založili Slovensku, Českou a Evropskou asociaci životního prostředí.

Slovenská asociace má celorepublikové zaměření, česká asociace je orientována na působení zatím v Jihočeském kraji.


 

Naším cílem je:

a/ spolupracovat s orgány veřejné správy, odborníky a dalšími organizacemi ČR v oboru své působnosti a v této oblasti navazovat i mezinárodní kontakty,

b/ poskytovat konzultace, pořádat semináře, školení, sympozia, konference ke společné výměně zkušeností,

c/ napomáhat rozvoji nových  poznatků a zvyšovat odbornou úroveň svých členů a hájit jejich zájmy.

d/ zajišťovata vytvářet podmínky pro zavedení moderních, odborně špičkových a ekologických systémů v národním hospodářství

Našimi členy jsou významní odborníci z akademické i podnikatelské sféry - od vody až po alternatívnezdroje energií.


 

Naší snahou je

 • Soustředění těch nejlepších odborníků z akademické i podnikatelské sféry z vybraných oblastí ochrany a zlepšování životního prostředí a enviromentalistiky za účelem vzdělávání a zvyšování vědomí / i právního / občanů oblasti životního prostředí.
 • Vytvořit prostor pro vyjádření názorů a názorovou polemiku odborné a široké veřejnosti na řešení problémů při ochraně životního prostředí
 • Umožnit každému občanovi, aby našim prostřednictvím poukázal na znečištění životního prostředí, jakož i možnosti nápravy,
 • Prezentovat a informovat verejnost o nových řešeních a technologiích určených na ochranu životního prostředí
   

 

Naše priority jsou:Naše vybrané aktivity a přednosti

 • Realizovat projekty v oblasti environmentálního vzdělávání a investiční projekty v oblasti ekologických technologií
 • Environmentální vzdělávání - propojení škol s praxí, s podnikatelskou sférou
 • Spolupráce s obcemi, s podnikatelskými subjekty, se školami - i v rámci přeshraniční spolupráce
 • Poskytování konzultací, ekologické poradenství
 • Navazovat mezinárodní kontakty
 • Výměna poznatků a zkušeností z oblasti inovativních a zelených technologií pořádáním konferencí, seminářů a workshopů, seminářů, kurzů, školení, diskusí, výstav
 • Rrealizácia nových projektů v oblasti inovativních technologií
 • Environmentální vzdělávání.
 • Podpora regionálního rozvoje a zaměstnanosti,
 • Poskytovat informační služby v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí.

 


 

Naše vybrané aktivity a přednosti


Špičková  členská základna

Odborná odborná lektorská 

Již více než tŕiletá existence, což je velmi často podstatnou podmínkou pro získání dotací,

Po dlouhém schvalovacím procesu v členských zemích EU máme k dispozici i Evropskou asociaci životního prostředí zaregistrovanou na Ministerstvu vnitra ČR se sídlem:

http://www.zamekusobi.cz/,

Definované unikátní vzdělávací témata,

Vlastní časopis Eko-fórum

Vypracovaé odborné prezentace.

Připravené významné investiční vodohospodářské projekty,

Připravené investiční energetické projekty,