OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

ČR - Sasko

Zlepšení situace přírody a životního prostředí

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 36,1 mil. €, tj. 17,4 % OP ČR – Sasko

Např. ochrana a rozvoj přírody a krajiny, rozvoj odpadové a surovinové politiky, posílení ekologického uvědomění, zlepšení protipovodňové ochrany, zlepšení základní technické ekologické infrastruktury (především u zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod) a ekosystémů vodních toků apod.