OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

ČR - Rakousko

Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 49,2 mil. €, tj. 45,8 % OP ČR – Rakousko

Např. podpora integrovaných dopravních systémů a ekologičtější dopravy, využití telematických aplikací v dopravě, podpora logistiky v kombinované dopravě, harmonizace předpisů SEA, ochrana před přírodními katastrofami a náprava škod vzniklých na životním prostředí, snižování znečištění životního prostředí a vysoké závislosti na fosilních energiích, zavádění systémů environmentálního managementu, realizace a koordinovaná implementace koncepce NATURA 2000, podpora ekologického vzdělávání a vydávání vzdělávacích a propagačních materiálů, podpora přeshraniční koncepce územního plánování, výměna, plánování a monitoring přeshraničních regionálních a územních systémů a aspektů apod.