OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko

ČR - Polsko

Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 70,2 mil. €, tj. 32,0 % OP ČR – Polsko

Např. modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury lokálního a regionálního významu v příhraničí, podpora veřejné dopravy, rozvoj informačních a komunikačních technologií v dopravě, infrastruktura pro zásobování vodou, čistírny odpadních vod a kanalizace, nakládání s odpady, zásobování energiemi a podpora využívání obnovitelných zdrojů energií, péče o přírodu a krajinu, podpora rozvoje záchranných služeb, předcházení environmentálním a technologickým rizikům, podpora aktivit spojených s monitoringem a řešením rizik životního prostředí apod.

 

http://www.rda-rk.cz/