OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

http://is.muni.cz/th/100460/esf_b/Bakalarska_prace_Svagerka_2013.pdf

ČR - Bavorsko

Rozvoj území a životního prostředí

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 43,3 mil. €, tj. 37,5 %

Např. opatření v oblasti druhové ochrany a ochrany biotopů, protipovodňových opatření, podpora přeshraničních systémů pro zásobování vodou a energiemi, systémů a zařízení k čištění vod a odstraňování odpadů a odstraňování starých zátěží, znovuzačlenění nevyužívaných ploch k hospodářskému využití, využívání obnovitelných zdrojů surovin, šetrné zacházení se zdroji energií, informace a monitoring v oblasti životního prostředí, podpora přeshraničního územního plánování a regionálního rozvoje vč. zpracování studií a koncepcí, výstavba a zlepšení přeshraniční dopravní infrastruktury, podpora ekologických forem dopravy, rozvoj a zlepšení přeshraničních dopravních informačních a naváděcích systémů apod.

O programu

Program se zaměřuje na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí.

Kdo může žádat o podporu?

Veřejnoprávní subjekty, subjekty ovládané veřejnoprávními právnickými osobami, nestátní neziskové organizace.

Kdo má Cíl 3 ČR - Bavorsko na starosti?

Řídícím orgánem je Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie, v České republice za něj v roli Národního orgánu odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Jak je Cíl 3 ČR - Bavorsko financován?

Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Ve struktuře programů financovaných ze fondů EU spadá pod cíl Evropská územní spolupráce a je pro něj vyčleněno 115,51 mil. €, které mají být z českých a německých národních veřejných zdrojů doplněny o 20,38 mil. €.

Jaké projekty jsou z Cíle 3 ČR - Bavorsko financovány?

Podmínkou podpory z programu přeshraniční spolupráce je přeshraniční dopad projektu. Přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

Cíl 3 ČR - Bavorsko obsahuje 2 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky. Ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 72,2 mil. €, tj. 62,5 %

Např. podpora přeshraniční spolupráce v oblastech výzkumu, vývoje, analýz trhu, marketingu, výstav a veletrhů, spolupráce v poradenství pro podniky ze strany např. hospodářských a obchodních komor, podpora transferu technologií a know-how malých a středních podniků, podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace, výstavba a zlepšení přeshraniční infrastruktury pro výchovu a všeobecné vzdělávání, vědu a výzkum, vytváření nabídek poradenských a pečovatelských služeb, programů drogové prevence, ochrany znevýhodněných osob, spolupráce v oblasti kulturní, přírodní a zdravotní turistiky, zřizování a zkvalitňování turistických zařízení, cyklotras a cyklostezek, hipostezek, tématických a naučných tras, lyžařských běžeckých tras a jejich značení, vytváření informačních a propagačních materiálů, zřizování či výstavba muzeí, informačních středisek, podpora malých projektů k prohloubení přeshraničních kontaktů (dispoziční fond), opatření v oblasti civilní ochrany a ochrany před katastrofami, opatření k přípravě, řízení, monitorování, hodnocení, informování a kontrole programu, opatření na posílení správní kapacity pro použití prostředků apod.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/CR-Bavorsko/Cil-3-Ceska-republika-Svobodny-stat-Bavorsko-200