Strukturální a investiční fondy 2014 - 2020

Jedněmi z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v nadcházejícím období budou

i ty, jež obsahují fondy zaměřené na podporu politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova

a Společné námořní a rybářské politiky. Souhrnně se tyto fondy budou nazývat

Evropské strukturální a investiční fondy“, ve zkratce ESIF.

Jedná se o dva strukturální fondy:

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF/EFRR),

Evropský sociální fond (ESF),

dále o Fond soudržnosti (CF/FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD/EZFRV)

a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF). Náplň těchto fondů se oproti jejich

současnému zaměření příliš nemění:

 • EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) bude soustředěn zejména na podporu
 • produktivních investic převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur
 • pro základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje,
 • do zajištění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu zkušeností;
 • cílem ESF (Evropský sociální fond) je podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti
 • a kvalitních zaměstnání, mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání
 • a výcviku, podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpořit
 • sociální začleňování a boj s chudobou;
 • FS (Fond soudržnosti) bude zacílen na investice do infrastruktury v oblastech
 • životního prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie; 
 • cílem EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) je podpora konkurenceschopnosti
 • zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských území;
 • podpora ENRF (Evropský námořní a rybářský fond) bude v ČR zaměřena na podporu
 • akvakultury, která bude konkurenceschopná, životaschopná a sociálně i environmentálně
 • udržitelná, a podpoří rozvoj území.